over Hetty

Sprekende verbeelding

Wat ik graag doe is fantasie uitbeelden in, kleurrijke, haast illustratieve schilderijen die tot de verbeelding spreken. Door te dromen open je namelijk nieuwe wegen. Als je fantaseert kijk je verder, kijk je anders. Er ontstaan verrassende werelden met ongekende mogelijkheden en als je de gewoonte om te dromen toepast in je leven wordt het ook daar heel anders.

Kleurrijke kunst voor kleurrijke mensen 

Sinds mijn opleiding tot Feng Shui adviseur, ben ik geïntrigeerd door de invloed van kunst, kleur en vormgeving op het geluksgevoel van mensen. Ik zie kunst als toegevoegde waarde en vind het belangrijk dat mensen wonen en werken in een inspirerende omgeving. Met mijn kleurige schilderijen draag ik hier graag aan bij.

Tijdens een van mijn exposities in La Ciotat (Frankrijk) beschreef de Roemeense schrijver Ioan T Morar de stijl als Totemistische kunst. Hij doelde hiermee op de verbinding die ik heb met planten en dieren. Dit werd aangevuld door een docent van de Beaux Arts uit Parijs. Volgens hem is het een duidelijk voorbeeld van Synchretisme: een versmelting of mengvorm van diverse stromingen, van stijlen met verschillende oorsprong. Een bekende kunstenares en vriendin uit La Ciotat, mevrouw Maignier-Poggi vond het zo verfrissend dat zij het grappenderwijs Seesingiaans noemde.

Wat voor naam je het ook geeft, één ding is helder: Het werk creëert vrolijke, sprekende taferelen die je fantasie prikkelen. Het is door de reacties die ik krijg dat ik het ook wel ‘Happy-Art’ noem.

L’imaginaire parle

Ce que j’aime faire, c’est représenter la fantaisie dans des peintures colorées, presque illustratives, qui font appel à l’imagination. Rêver ouvre de nouvelles voies. Si vous fantasmez, vous regardez plus loin, vous regardez différemment. Des mondes surprenants sont créés avec des possibilités sans précédent et si vous appliquez l’habitude de rêver dans votre vie, ce sera très différent là aussi.

L’art coloré pour les gens colorés

Depuis ma formation de consultante en Feng Shui, je suis intriguée par l’influence de l’art, de la couleur et du design sur le sentiment de bonheur des gens. Je vois l’art comme une valeur ajoutée et je pense qu’il est important que les gens vivent et travaillent dans un environnement inspirant. J’aime y contribuer avec mes peintures colorées.

Lors d’une de mes expositions à La Ciotat (France), l’écrivain Roumain Ioan T Morar a qualifié le style d’art Totémiste. Il faisait référence au lien que j’ai avec les plantes et les animaux. Cela a été complété par un professeur des Beaux Arts de Paris. Selon lui, c’est un exemple clair de Synchrétisme : une fusion ou un mélange de divers mouvements, de styles aux origines différentes.

Quel que soit le nom que vous lui donniez, une chose est claire : l’œuvre crée des scènes joyeuses et expressives qui stimulent votre imagination. C’est à cause des réactions que je reçois que je l’appelle aussi ‘Happy-Art’.

Heb je vragen of wil je informatie, questions ou information? Neem dan vrijblijvend contact op.